Strona główna Nasza oferta O firmie Cennik e-kartoteka Kontakt

Nasza Oferta

Pakiet usług w ramach umowy o zarządzanie obejmuje poniższe czynności

Obsługa administracyjna

 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON- dla nowych Wspólnot Mieszkaniowych
 • Protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera
 • Prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
 • Zbieranie ofert od wykonawców na remonty oraz usługi świadczone na nieruchomości dotyczące dostaw, robót bądź usług związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • Przygotowanie i prowadzenie zebrań
 • Obsługa właścicieli lokali związana z udzielaniem informacji o bieżących opłatach oraz wystawianie niezbędnych zaświadczeń
 • Dyżury informacyjne dla mieszkańców
 • Negocjowanie cen i warunków umów, nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji
 • Obsługa właścicieli lokali związana z udzielaniem bieżących informacji dotyczących płat
 • Udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność

Obsługa bankowo – księgowa

 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • Rozliczenia finansowo-księgowe prowadzone w systemie VIRTU_CZYNSZE łódzkiej firmy IKKISoft
 • Przygotowywanie projektu planu gospodarczego
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty

Obsługa techniczna Wspólnoty

 • Zlecanie okresowych kontroli i przeglądów budynku i urządzeń stanowiących wyposażenie, zgodnie z wymogami prawa
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Przechowywania dokumentacji Wspólnoty
 • Przygotowywanie planów remontowych, udział w odbiorze tych prac
 • Zapewnienie obsługi technicznej budynku w tym usuwania awarii
 • Przygotowywanie projektów umów i zleceń

Obsługa prawna:

 • Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Windykacja przedsądowa należności od właścicieli oraz dochodów z pożytków
 • Opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów Wspólnoty)

Biuro Ad-Ministro

Akty prawne do pobrania

Poniżej przedstawiamy treść aktów prawnych konstytuujących działanie administratorów nieruchomości i określających ramy ich działania.